ĐẶC BIỆT

Thành viên

Người giới thiệu

THÀNH VIÊN THÊM THÀNH VIÊN,THÊM TIỀN THƯỞNG KHÔNG GIỚI HẠN & ĐIỀU KIỆN

Càng thêm nhiều bạn, càng kiếm được nhiều tiền thưởng!
  THÀNH VIÊN THÊM THÀNH VIÊN

  Cơ cấu
   
  Ban eferral Số bài viết:
  Hàng tháng Dựa trên doanh thu Games
  C-Sports, I-Sports, S-Sports, Live Casino,
  Xổ số (Keno, I-Lotto, Happy
  Lotto)
  E-Games và Poker
   

  C-Sports, I-Sports, S-Sports,
  Xổ số kiến thiết (Keno, I-Lotto, Happy Lotto),
  E-Games & D-Poker (GROUP A)

  Casino trực tuyến
  (Nhóm B)
  Giới thiệu III Không kỳ hạn và điều kiện 0.08% 0.05%
  Giới thiệu II Không kỳ hạn và điều kiện 0.12% 0.10%
  Giới thiệu I Không kỳ hạn và điều kiện 0.30% 0.25%


  • Mỗi thành viên có thể tham gia chương trình khuyến mãi.
  • GIỚI THIỆU tiền thưởng không được áp dụng cho thành viên mà vẫn thêm tiền thưởng & đặt cược miễn phí.
  • Mức Hoa hồng tỷ lệ phần trăm của bạn được xác định bởi số lượng DOANH THU thành viên tuyến dưới của bạn mỗi tháng.
  • Không có giới hạn tối đa hoặc tối thiểu cho bao nhiêu người bạn muốn tuyển dụng là tuyến dưới của bạn, các thành viên tuyến dưới của bạn càng có nhiều lợi nhuận hơn, bạn sẽ nhận được.
  • Mỗi thành viên mới phải điền mã ID giới thiệu của bạn.
  • Mã ID giới thiệu có thể được nhìn thấy từ menu TÀI KHOẢN CỦA TÔI và đó là bên cạnh bạn Tên tài khoản (R.ID).
  • Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tốt nhất: C-Sport, I-Sport, S-Sports, Live Casino, E-Games, Xổ số (Keno, I-Lotto, Happy Lotto), Poker.
  • GIỚI THIỆU hoa hồng sẽ được đếm và đưa ra vào ngày 5 của mỗi tháng.


  • Bạn (THÀNH VIÊN / GIỚI THIỆU) mang lại một người bạn tham gia để trở thành một thành viên mới và chơi trong FULLBET88, tự động bạn sẽ nhận được GIỚI THIỆU I hoa hồng (0.3% trong game GROUP A 0.25% GROUP B).
  • Nếu bạn của bạn (GIỚI THIỆU I) cũng mang lại hoặc giới thiệu một thành viên mới (GIỚI THIỆU II)
   sau đó các thành viên của GIỚI THIỆU cũng nhận được hoa hồng (0.3% trong game GROUP A), (0.25% GROUP B)
   tự động mức hoa hồng của bạn sẽ được tăng từ GIỚI THIỆU I hoa hồng CỘNG GIỚI THIỆU II hoa hồng (0.3% + 0.12% trong game GROUP A), (0.25% + 0.10% NHÓM B)
  • tự động mức hoa hồng của bạn sẽ được tăng từ GIỚI THIỆU I hoa hồng CỘNG GIỚI THIỆU II hoa hồng (0.3% + 0.12% trong game GROUP A), (0.25% + 0.10% NHÓM B)
   và các thành viên của GIỚI THIỆU I cũng sẽ nhận được hoa hồng của (0.3% + 0.12% trong game GROUP A), (0.25% + 0.10% GROUP B)
   tự động bạn có mức hoa hồng sẽ được tăng từ GIỚI THIỆU I hoa hồng CỘNG GIỚI THIỆU II & III GIỚI THIỆU.
  • Mỗi thành viên và thành viên tuyến dưới sẽ nhận được hoa hồng theo mức độ giới thiệu.
  • Tối đa của toàn Tổng 0,5% (Bảng A) và 0,4% (GROUP B).